چراغ آویز
چراغ آویز

CONSTELLATION

کد: 302 ..... برند / نوع نصب : , ..... کاربری : , ,
CONSTELLATION یک سیستم روشنایی مستقیم و غیر مستقیم آویز مدرن است . با ساخت و ساز تصفیه شده و تکنولوژی صرفه جویی در انرژی.

جهان را با جدیدترین انواع LED روشن کنید ! ...
CONSTELLATION یک سیستم روشنایی مستقیم و غیر مستقیم آویز مدرن است . با ساخت و ساز تصفیه شده و تکنولوژی صرفه جویی در انرژی.
CONSTELLATION کاملاً الزامات مدرن را برآورده می کند.

luminaire body made of aluminium painted in
ecru. Top cover is made of anodized aluminium
in black. Spotlight body made of aluminium
painted black. Top diffuser made of PMMA.
For LED version rings supplied complete with
lamp 3000K or 4000K and angle of 24° or 40°

جهان را با جدیدترین انواع LED روشن کنید ! ...
CONSTELLATION یک سیستم روشنایی مستقیم و غیر مستقیم آویز مدرن است . با ساخت و ساز تصفیه شده و تکنولوژی صرفه جویی در انرژی.
CONSTELLATION کاملاً الزامات مدرن را برآورده می کند.

luminaire body made of aluminium painted in
ecru. Top cover is made of anodized aluminium
in black. Spotlight body made of aluminium
painted black. Top diffuser made of PMMA.
For LED version rings supplied complete with
lamp 3000K or 4000K and angle of 24° or 40°

عکس های محصول

Dimentions

release ! the forms

The natural forms produced with mirolux